Splošna pravila in pogoji nagradne igre podjetja Ewopharma d.o.o.

1. člen

Organizator Facebook nagradne igre »Ewopharma nagrajuje« je Ewopharma d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook.

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 25. 3. 2024 do vključno 28. 3. 2024 Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

3. člen

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Facebook strani sledijo profilu Revalid Slovenija, všečkajo dotično objavo (»Darilo zate in najboljšo mamo"), v komentar objave na Facebook strani Revalid Slovenija zapišejo odgovor oz. komentar na zastavljeno vprašanje v objavi. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre. Za pridobitev nagrade je potrebno poslati osebne podatke (ime in priimek) ter želeni naslov dostave v zasebno sporočilo na Facebook ali po elektronski pošti.

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje, kolikor krat želi, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@ewopharma.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo 29. 3. 2024, nagrajenci pa bodo objavljeni najkasneje 2. 4. 2024 na Facebook strani Revalid Slovenija.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

4. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili naslednje nagrade:

  • 2 kompleta izdelkov Revalid

5. člen

Žrebanje bo potekalo na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Žreb bo opravljen tako, da bo izmed komentarjev, objavljenih v objavah vezanih na nagradno igro, nagrajenca izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca. Žreb bo računalniško evidentiran oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Revalid Slovenija, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani ali na elektronski naslov info@ewopharma.si posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 2 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati svoje podatke. 

Če se nagrajenec ne odzove ali v 2 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov, oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrad, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Ob zaključku nagradne igre bo na Facebook strani Revalid Slovenija objavljeno ime nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo in objavo imena in priimka na časovnici. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani Revalid Slovenija.

6. člen

Če vrednost glavne nagrade ne presega 42 EUR, to ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti organizatorja (https://www.ewopharma.si/politika-zasebnosti/).

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje posredovane osebne podatke za potrebe izvedbe nagradne igre z možnostjo odjave v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad);
  • naslov in kraj bivanja (za namen pošiljanja nagrade v primeru upravičenosti do nagrade).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so urednik spletne strani organizatorja, Facebook strani Revalid Slovenija in odgovorni za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

8. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Facebook strani Revalid Slovenija.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Revalid Slovenija.

Ljubljana, 25. 3. 2024

Ewopharma d.o.o.